Biogasens potential inom industriella verksamheter i Mälardalsregionen

Biogas används idag främst inom transportsektorn. Men med en ökad elektrifiering i transportsektorn finns det på sikt en möjlighet att använda biogasen för att sänka koldioxidutsläppen inom industrin. På så sätt kan biogasproduktionen fortsätta att leverera kritiska samhällsnyttor som förnybar energi, fossilfri växtnäring, en cirkulär ekonomi, regional näringslivsutveckling samt en stärkt krisberedskap.

I denna rapport görs en översiktlig kartläggning av hur mycket fossila bränslen i industrin som kan ersättas av biogas i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Stockholms och Östergötlands län. I rapporten presenteras även möjliga distributionslösningar för leverans till industrier.

Läs mer

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling

Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, avgifter och andra beslut på nationell nivå. På lokal och regional nivå har offentlig sektor ett starkt styrmedel i sina upphandlingar av fordon, drivmedel, transporttjänster och entreprenader.

Biogas Öst med BioDriv Öst har anlitat Ecoplan In Medio för att ta fram den här vägledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. De verktyg och handledningar som finns hos Upphandlingsmyndigheten och andra ger inte alltid tillräcklig vägledning för dem som vill styra mot specifika förnybara alternativ och ta hänsyn till en större helhetsbild av samhällsnytta eller driva på en teknikutveckling, och vår vägledning kompletterar där de andra inte räcker till.

Läs mer

Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter

Syftet med vägledningen är att underlätta konkret tillämpning av mer enhetliga miljökrav på fordon och drivmedel vid upphandling av transportintensiva tjänster. Vägledningen tar sin utgångspunkt i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och listar standardskrivningar som utifrån aktuell upphandling och lokala förutsättningar kan kombineras på olika sätt.

Excel-mall för uppföljning av transportupphandlingar finns här och Excel-mall för sammanställning av upphandlingar finns här.

Läs mer

Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter

Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. I det här materialet presenteras sexton konkreta exempel som bidrar med inspiration och viktiga lärdomar på områdena arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter samt gods- och varutransporter. Samtliga exempel fokuserar på fall där kommuner och regioner har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor. 

Materialet är en bilaga till Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Det är en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker. 

Läs mer

Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus

Sveriges miljömål sätter ramarna för Sveriges miljöarbete och vilka områden som bör prioriteras i detta arbete. År 2019 spåddes endast 1 av dessa 17 mål att uppnås. Studien i denna rapport syftar till att stötta arbetet med att uppnå målen genom att använda den stora potential för miljönytta som offentlig upphandling representerar. I studien har fokus varit på busstrafik och lastbilstransport då det finns en lång historia av grön offentlig upphandling i dessa segment och de är båda segment där offentligheten är stora kunder.

Ladda ned upphandlingsverktyget i Excel här.

Läs mer

Transporter i östra Mellansverige 2019

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2019 var andelen förnybart drivmedel 43 procent, i topp ligger Uppsala kommun med 62 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Rapporten summerar den utveckling som skett i projektdeltagarnas egna fordonsflottor under projekttiden.

Projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala, BioDriv Öst samt 17 kommuner i Västmanland, Södermanland och Uppsala län. 

Läs mer

TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE 2018

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2018 var andelen förnybart drivmedel 38 procent, i topp ligger Sala kommun med 56 procent förnybart.

 

Läs mer

Klimatsmarta och förnybara bränslen vid transportarbete under mark

Rapporten syftar till att utreda om etanol- och metangasfordon medför högre risker än dieselfordon och om dessa risker kan minskas eller helt undvikas.

Läs mer

Utredning gällande ny miljöbilsdefinition

I denna rapport ges vägledning om vilka miljökrav kommuner och regioner kan ställa i offentliga upphandlingar av fordon och transporter för att ställa om till fossilfria transporter. I vägledningen finns tre kravnivåer med olika skarpa miljökrav – spjutspets, avancerad och bas – så att miljökrav kan användas i alla möjliga upphandlingar. Det ges också tips på hur kravnivåer kan utformas med stegvis höjda andelar miljöbilar under avtalsperioden, som tillämpats i ett några upphandlingar med gott resultat. I bilagorna finns också gott om detaljer som förklarar och motiverar de rekommenderade kravnivåerna.

En kort sammanfattning av våra tre kravnivåer för personbilar, lätta lastbilar samt tunga lastbilar finns här.

Läs mer

TRANSPORTER I ÖSTRA MELLANSVERIGE 2017

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2017 var andelen förnybart drivmedel 35 procent, i topp ligger Sala kommun med 60 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2017. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna ett år in i projektet och resultatet kommer att fortsätta följas upp årligen under projekttiden. Redan efter ett år är det tydligt att de kommuner och regioner som engagerat sig i satsningen går före i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakta oss för en mer högupplöst version av rapporten.

 

Läs mer

Slutrapport – Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Detaljerad redovisning av resultat och metoder redovisas i respektive delrapport (Läs mer nedan). I slutrapporten ges en sammanfattning av resultat och metoder samt en övergripande diskussion och slutsatser.

Läs mer

Gasbussar i framtidens kollektivtrafik - en analys av förnybara drivmedelsalternativ

Den bussbaserade kollektivtrafiken är idag i stor utsträckning fossilfri, mycket tack vare en kraftig satsning på importerade volymer av biodieseln HVO. Allt striktare produktionskrav i kombination med ökad efterfrågan från andra sektorer gör dock att priset på framför allt ren HVO kan komma att öka kraftigt inom en snart framtid.

Om busstrafiken i större utsträckning än idag istället prioriterar eldrift samt svenskproducerade drivmedel så kan långsiktig tillgång på kostnadseffektiva förnybara alternativ säkerställas samtidigt som flera andra samhällsnyttor främjas. Framför allt biogasdrivna regionbussar har god potential att bidra till regional utveckling och dessutom vara en ekonomiskt fördelaktig lösning för kollektivtraken.

Läs mer

Transporter i östra Mellansverige 2016

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2016 var andelen förnybart drivmedel 29 procent, i topp ligger Eskilstuna kommun med 44 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2016. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna vid projektets början och resultatet kommer att följas upp årligen under projekttiden. Redan vid projektstart är det tydligt att de kommuner och regioner som engagerat sig i satsningen går före i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Kontakta oss för en mer högupplöst version av rapporten.

Läs mer

Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi

Ny stratetisk innovationsagenda

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i en ny nationell strategisk innovationsagenda som tagits fram av Biogas Öst i samverkan med övriga regionala biogasorganisationer.

Agendan har tagits fram inom ramen för strategiska innovationsområden vilket är ett samarbete mellan VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

HÄR kan en högupplöst version av rapporten laddas ner.

Läs mer

Gasbussar i regiontrafik - ett diskussionsunderlag

Gasbussar har historiskt primärt nyttjas inom stadstrafik. Nya effektiva gasmotorer i kombination med goda lokala förutsättningar gör att biogas har möjlighet att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ även för regiontrafiken. Underlaget utgår från Sörmländska förutsättningar men mycket av innehållet är tillämpbart även för andra regioner.

Läs mer

The role of biogas solutions in the circular and bio-based economy

En vetenskaplig rapport framtagen av LiU-Biogas Research Center som utreder biogasens roll i en cirkulär ekonomi och i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Småskaliga tankställen för biogas

exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar
En rapport med goda exempel på nya affärslösningar och tekniska koncept som kan förenkla uppförandet av gastankställen.

Läs mer

Vägen till ett gastankställe i din kommun

En handbok med goda exempel samt råd och stöd till kommuner som vill bidra till etableringen av ett gastankställe i sin kommun, baserad på den mer omfattande rapporten ovan.

Läs mer

Biogasnät i Mälardalen

Under 2014 har Biogas Öst, med stöd av bl.a. Energimyndigheten via SGC, drivit projektet Biogasnät i Mälardalen med syfte att undersöka och diskutera grundläggande förutsättningar att länka samman befintliga lokala biogasnät i Mälardalen i ett regionalt distributionsnät. Projektet innefattar en studie av de grundläggande marknadsförutsättningarna idag resp. 2020 med förslag på etappvis utbyggnad av biogasnätet, samt en schablonmässig investeringskalkyl för det föreslagna systemet. Slutrapporten har publicerats inom SGC:s rapportserie och sammanfattar de viktigaste resultaten och slutsatserna (på engelska). Samtliga delrapporter (på svenska ) ingår som bilagor.

Läs mer

Metanutsläpp från restgas vid uppgradering

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. I den ena rapporten, Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, har fyra olika uppgraderingsteknikers metanutsläpp studerats ur ett systemperspektiv, för att utröna vilken teknik som ger bäst miljönytta. Studien visar att skillnaden mellan de olika uppgraderingsteknikerna är liten när restgasen innehåller mindre än 1 % metan. Resultat visar att för varje etablering av uppgraderingsanläggningar bör hänsyn tas till lokala förutsättningar för att uppnå bästa miljönytta och ekonomisk rimlighet. Resultatet från de båda rapporterna ska underlätta vid etablering av nya anläggningar och användas som underlag vid diskussion gällande villkor kring lukt och vid uppgradering av biogas.

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige

Under 2014 har Biogas Öst och BioMil drivit projektet Utsläpp till luft vid biogasproduktion där två rapporter tagits fram. Den ena rapporten heter Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, och har fokuserat på att studera frågor kring luktproblematik vid biogasanläggningar. Studien visar att en majoritet av de undersökta biogasanläggningarna aldrig haft klagomål på lukt, men att det är vanligare med klagomål gentemot samrötningsanläggningar i jämförelse med övriga anläggningstyper. Oftast inkommer klagomålen under anläggningens första år i drift och kan bero på haverier, överjäsning, konstruktionsfel med mera. Olika tekniska lösningar finns för att minska risken för lukt, men lokalisering, tidig dialog med närboende och rutiner för luktkontroller är minst lika viktigt för att minimera förekomster av lukt.

Läs mer

Vägledning Miljöprövning

Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Denna Vägledning är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter och ska underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar. 

Det gedigna arbetet med att ta fram en Vägledning för branschen har bara börjat och dokumentet utgör en remissversion. För närvarande revideras dokumentet enligt inkomna remissvar.

Läs mer

Metanslipp i biogaskedjan - minimera utsläppet av pengar

Rapporten sammanfattar erfarenheter och kunskap kring metanslipp i biogaskedjan och möjligt svaga punkter. Den sammanfattar även läget i Biogas Östs region gällande arbetet med "frivilligt åtagande", Avfall Sveriges system för systematiskt förbättringsarbete. 

Läs mer

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Rapporten tar upp en rad olika samverkanskoncept för biogasproduktion från lantbruket i Sverige. Konstellationer, ägarförhållanden och olika roller samt dess betydelse för riskminimering vid realiserade projekt redovisas och diskuteras ur lantbrukarens synvinkel. 

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Rapporten bygger på länsvisa SWOT-analyser. I rapporten sammanfattas läget i länen och för regionen som helhet - styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende framtida biogasutveckling.

Läs mer

Utbud & efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Rapporten presenterar uppdaterade prognoser för utbud & efterfrågan på biogas som fordonsbränsle fram till 2020, länsvis och för hela Biogas Östs region.

Läs mer

Matavfall blir biogas - fem goda exempel

Rapporten visar på fem goda exempel vad gäller kommunikationsarbete som bedrivits för att påbörja eller förbättra matavfallsinsamling till biogasproduktion.

Läs mer

Biogasdistribution - från lokal till regional hantering

I denna rapport jämförs olika distributionstekniker för fordonsgas avseende distributionskostnader, energieffektivitet samt klimat- & miljöaspekter.

Läs mer

Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion

I rapporten illustreras och diskuteras hur organiskt avfall behandlas i regionen idag, samt vilka möjliga "nya" substrat som skulle kunna vara tillgängliga för en ökad biogasproduktion.

Läs mer

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region

I rapporten visas genom diagram och kortfattade resonemang hur avsättningen för rötrest och rötslam från regionens biogasanläggningar ser ut idag.

Läs mer

Metan från förgasning av biomassa - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen

Johan Lundberg har i sitt examensarbete undersökt potentialen för produktion av fordonsgas genom förgasning av biomassa i Biogas Östs region.

Läs mer

Slutrapport - Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad

Projektet har syftat till att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland genom att visa på hur LänsTrafiken Sörmland kan övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel.

Läs mer

Biogas, tillväxt & sysselsättning

Hur påverkar produktion och användning av biogas tillväxt och sysselsättning i Biogas Östs region?

Läs mer

Handla biogas

Rapporten utreder vilka lagar som gäller för offentlig upphandling av biogas som drivmedel.

Läs mer

Regionbussar i Sörmland - är biogas ett alternativ?

Rapporten undersöker vilka möjligheter LänsTrafiken Sörmland har att övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel.

Läs mer

Slutrapport - Mångdubbla biogas i Västmanlands län

Slutrapporten för projektet Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län.

Läs mer

Förstudie av förutsättningar för en biogassatsning inom KAK-kommunerna

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Biogas Öst genomfört en förstudie om en biogassatsning i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, de så kallade KAK-kommunerna.

Läs mer

Förutsättningar och potential för vallodling till biogasproduktion i Västmanland

Syftet med studien är att belysa potentialen i substrat från vallodling i kombination med gödsel i redan identifierade kluster. Målet är att studien skall underlätta satsningar på biogasproduktion och kunna fungera som ett underlag inför planering av biogassatsningar i området.

Läs mer

Biogasproduktion vid lantbrukskluster nära Västerås och Sala

Syftet med denna studien är att beräkna systemkostnaden för produktion av fordonsgas från stallgödsel i Västerås och Sala kommuner.

Läs mer

Fordonsgas från Deponier - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen

Jessica Willéns examensarbete som syftar till att undersöka möjligheterna för produktion av fordonsgas från deponier i Biogas Öst-regionen.

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på Fordonsgas i Biogas Öst Regionen

I denna utredning kartläggs den nuvarande produktionen, efterfrågan och distributionen av biogas som fordonsbränsle i Biogas Öst regionen. Utredningen ger även prognoser om framtida produktion, distribution och efterfrågan fram till och med år 2020.

Läs mer

Förutsättningar & framgångsfaktorer för utvecklingen av biogas inom regionerna för Biogas Öst

Grontmij har inom projektet "Förankring Biogas Öst" utrett förutsättningarna för biogasens utveckling inom regionerna för Biogas Öst

Läs mer

Biogaspotential hos Våtmarksgräs

Syftet med rapporten har varit att kartlägga våtmarker i Biogas Östs region lämpliga att skörda samt att undersöka biogaspotentialen i detta våtmarksgräs.

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

I Linköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm har folk på stan fått svara på sex stycken frå

Läs mer

Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö

Skärgårdsstiftelsen vill etablera Utö som en kretsloppsö i Stockholms skärgård. Som led i denna ambition har man beslutat att utreda förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av organsikt avfall och, om möjligt, produktion av biogas för utnyttjande på ön.

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län 2009

Syftet med studien var att undersöka vilka fordonsparker i Uppsala län som har gasfordon, om det finns intresse för att köpa in gasfordon, samt vilka för- respektive nackdelar man generellt ser med biogas och/eller fordonsgas.

Läs mer

Attityder till produktion av biogas hos animalieproducenter i Västmanlands län

HS Konsult har på uppdrag av Biogas Öst genomfört en studie av lantbrukares attityder till biogasproduktion.

Läs mer

Biogasens expansion i östra Mellansverige - identifiering av potentiella hot spots

Examensarbete av Jonas Forsberg 2009.

Läs mer
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland