Projekt

Om ossProjekt

Har du en projektidé du vill ha hjälp att förverkliga?

Vi på Biogas Öst hjälper gärna våra medlemmar att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att stödja med ansökningar om medfinansiering, med projektledning eller kontaktförmedling. Om du har en projektidé fyll då i mallen som länkas till nedan skicka den till någon av oss på Biogas Öst så hör vi av oss inom kort för att diskutera möjliga vägar framåt!

 

Utveckling av projektidé (.docx)

Drive LBG

Projektledare: Olof Gunnarsson

Projekttid: 2019-2021

Under 2018 beslutade regeringen att avsätta 200 miljoner kronor för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Nu är det möjligt att skicka in intresseanmälningar om stöd för tunga fordon på flytande biogas genom innovationsklustret Drive LBG. För mer information om innovationsklustret Drive LBG och om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan klicka här.

Information om projektet finns på drivelbg.se


Fossilfritt 2030

Projektledare: Ulf Troeng, Martin Ahrne, Björn Isaksson, Olof Gunnarson

Projekttid: 2020-2022

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta transportsektorns omställning samt utgöra ett föredöme. Offentliga aktörer i Uppsala, Örebro, Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan med 20 procent.

Fossilfritt 2030 består av fyra projekt, varav BioDriv Öst driver tre av dem. Fossilfritt 2030 - Transporter i Uppsala län, Fossilfritt 2030 - Fordon och Drivmedel samt Fossilfritt 2030 - Stockholms län ägs och drivs av BioDriv Öst. Fossilfritt 2030 - Rena resan ägs och drivs av Region Örebro län.

Deltagande organisationer får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Stödet kan bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

Fossilfritt 2030 finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av regionerna i Uppsala, Sörmland, Stockholm, Östergötland, Örebro och Stockholm samt länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Stockholm, Östergötland och Örebro, Stockholms stad, Storsthlm, BioDriv Öst samt cirka 40 kommuner i östra Mellansverige. Besök projektets hemsida och läs mer i informationsbladet.


Transportutmaningen

Projektledare: Felix Ek

Projekttid: 2018-2021

Projektets syfte är att verka för att fler företag och offentliga aktörer ska ställa om sina fordon och drivmedel till förnybara alternativ. Detta görs genom ett flertal aktiviteter, bland annat:

 • Genomföra seminarier i regionen
 • Erbjuda företag och offentliga organisationer att prova en elbil eller gasbil i verksamheten under en vecka
 • Söka upp och föra dialoger med företag i regionen, framför allt företag med många fordon samt företag med tunga fordon
 • Få fler företag och offentliga aktörer att anta Fossilfritt Sveriges utmaningar inom transportområdet
 • Bevaka offentliga upphandlingar med stor påverkan på transportområdet

Extra fokus i projektet är el och biogas samt Fossilfritt Sveriges utmaningar Tjänstebilsutmaningen och Transportutmaningen.

Projektet genomförs i samarbete med Fossilfritt Sverige och finansieras av Klimatklivet och Biogas Öst.

Läs mer om projektet och hur ni kan få stöd och hjälp här.


Vägval 2030

Projektledare: Felix Ek

Projekttid: 2018-2020

Vägval 2030 är ett samverkansprojekt som drivs av Region Örebro län i samverkan med BioDriv Öst samt Örebro universitet och Sveriges Åkeriföretag. Projektets mål är att ta fram en handlingsplan för hur Region Örebro ska arbeta för att ställa om fordon och drivmedel i riktning mot att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Handlingsplanen tas fram genom att först identifiera nuläget i regionen avseende fordon, drivmedelsanvändning och förutsättningar för biodrivmedelsproduktion. Därefter tas en målbild för 2030 och olika framtidsscenarier för utvecklingen vad gäller transportsystemet i Örebro län fram och utifrån dessa görs en gapanalys mellan nuläge och målläge. Det mynnar ut i en handlingsplan för omställning av transportsektorn i länet, där de områden som för regionen anses viktigast att arbeta inom identifieras och prioriteras. Handlingsplanen ska också specificera åtgärder och tidshorisonter och genomförandeplaner med preciserade milstolpar.


Utveckling Biodriv Öst

Projektledare: Olof Gunnarsson

Projekttid: 2017-02-23 - 2020-06-20

Omställningen till en fossilfri transportsektor är högaktuell och utgör en av våra största framtidsutmaningar. Dessutom
är det ett utmanande arbete att nå fossilfria transporter på ett hållbart sätt. Det är lätt att fastna i komplexa och tidskrävande frågor då alternativen och möjligheterna är många. Få hjälp i arbetet genom BioDriv Öst - nätverket som driver på utvecklingen och tillhandahåller expertkompetens inom området med en tydlig anknytning till er region. Nätverket utgör också en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för alla aktörer som går med och vill ligga i framkant i arbetet för fossilfria transporter.

BioDriv Öst har gemensamt initierats av regionens aktörer - för att stimulera utvecklingen av förnybara alternativ i transportsektorn i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Nätverket består redan av över fyrtio organisationer från såväl offentlig sektor, näringsliv som forskning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Örebro, Biogas Öst samt samtliga länsstyrelser och regioner i de sex länen.


 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste