Projekt

Om ossProjekt

Har du en projektidé du vill ha hjälp att förverkliga?

Vi på Biogas Öst hjälper gärna våra medlemmar att driva sina projektidéer vidare, t.ex. genom att stödja med ansökningar om medfinansiering, med projektledning eller kontaktförmedling. Om du har en projektidé fyll då i mallen som länkas till nedan skicka den till någon av oss på Biogas Öst så hör vi av oss inom kort för att diskutera möjliga vägar framåt!

 

Utveckling av projektidé (.docx)

Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige

Projektledare: Björn Isaksson

Projekttid: 2016-10-01 - 2020-01-31

Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta omställningen samt utgöra ett föredöme. 17 Offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan från transporter med 20 procent genom att i större utsträckning än tidigare effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. De offentliga aktörerna har därmed även bidragit till en grön regional tillväxt, skapat en utökad infrastruktur och marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskyndat omställningen till en cirkulär ekonomi.

Deltagande organisationer får stöd inom områdena förnybara drivmedel, energieffektivare transporter och beteende-förändringar. Stödet kan bestå av till exempel individuell rådgivning, kompetensutveckling eller nätverksmöten.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Biogas Öst. 

Projekthemsida


Utveckling Biodriv Öst

Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme

Projekttid: 2017-02-23 - 2020-06-20

Omställningen till en fossilfri transportsektor är högaktuell och utgör en av våra största framtidsutmaningar. Dessutom
är det ett utmanande arbete att nå fossilfria transporter på ett hållbart sätt. Det är lätt att fastna i komplexa och tidskrävande frågor då alternativen och möjligheterna är många. Få hjälp i arbetet genom BioDriv Öst - nätverket som driver på utvecklingen och tillhandahåller expertkompetens inom området med en tydlig anknytning till er region. Nätverket utgör också en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för alla aktörer som går med och vill ligga i framkant i arbetet för fossilfria transporter.

BioDriv Öst har gemensamt initierats av regionens aktörer - för att stimulera utvecklingen av förnybara alternativ i transportsektorn i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län. Nätverket består redan av över fyrtio organisationer från såväl offentlig sektor, näringsliv som forskning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Region Uppsala, Region Örebro, Biogas Öst samt samtliga länsstyrelser och regioner i de sex länen.

Lunchmingel och invigning av BioDriv Öst 2017-10-03!


Hållbara transporter i Östergötland

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2017-01-01 - 2019-12-31

Projektets syfte är att region Östergötland ska ta ett samlat grepp på resurser och möjligheter, när det gäller omställningen till en fossiloberoende transportsektor. Genom kunskapsinsamling och analys ska grunden läggas till en utveckling av regionens framtida transportflöden som är i samklang med uppsatta mål om fossilfrihet. Utifrån förutsättningarna ska en strategi tas fram, som påskyndar omställningen till en hållbar transportsektor i Östergötland.


Biogas XPOSE

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2013-2018

I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall demonstreras. Tillsammans med Vafab Miljö, NeoZeo, Cortus och RISE kommer Biogas Öst under fem år verka för att maximera biogasproduktionen i regionen. Teknikerna som kommer att testas är torrötning (Vafab Miljö), förgasning (Cortus) och småskalig uppgradering (NeoZeo). Biogas Öst ansvarar för projektledning och informationsaktiviteter och RISEs roll i projektet är att utvärdera resultat. Projektet finansieras av:

EUs finansiella intrument LIFE
Projektdeltagarna
Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland
Länsstyrelsen i Västmanland
Stockholms Läns Landsting

Projektet har en egen websida: www.biogasxpose.eu


Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Projektledare: Björn Isaksson

Projekttid: 2015-11-01 - 2017-12-31

Biogas Öst driver tillsammans med JTI (projektägare), SLU, BioMil och Swedish Biogas International ett projekt kring nya tekniker och koncept för mer konkurrenskraftig produktion av LBG i skala som bättre passar dagens befintliga biogasanläggningar. Inom projektet genomförs labbtester med ny teknik för polering av uppgraderad biogas samt analys och utvärdering av hur denna teknik kan införlivas i befintliga LBG-koncept i en tänkt typanläggning på ett miljö- och kostnadsmässigt effektivt vis. 

Huvudsaklig finanisär av projektet är Vinnova. Övrig finansiering står projektparterna själva för.


Vägval 2030

Projektledare: Ulf Troeng

Projekttid: 2018-2020

Att utveckla och ta fram en regional fordons- och drivmedelsstrategi för omställning till fossilfria transporter i Örebro län.


 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Regionförbundet Sörmland

 • RISE Research Insitutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Västerås Lokaltrafik

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas