Avslutade projekt

Om ossAvslutade projekt

InfraBiogas Öst, 2010-2012

Projektledare: Jonas Forsberg

Projekttid: 2010-2012

Optimerad biogasdistribution i östra Mellansverige

Syftet med projektet är att utbilda, förankra och utreda frågor kring biogas och "optimal" distribution i hela regionen. Projektet ska även bidra till ökad samverkan i regionen och förenkla planeringen av energiinfrastruktur genom sektorsöverskridande kartläggning av biogasens förutsättningar och möjligheter. Viktigt är också att öka kunskapen om biogas bland politiker och bidra till ökad produktion, förbättrad distribution samt ökad konsumtion av biogas i regionen. 

En ytterligare viktig aspekt är att fokusera på biogasens roll som motor för tillväxt och sysselsättning.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Stockholms Läns landsting, Regionförbunden i Uppsala, Örebro, Östergötland och Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland och Stockholm samt de privata aktörerna E.ON. Gas, AGA och Stockholm Gas. Ytterligare ett antal aktörer går in med medfinansiering i form av egen tid.

 • Slutrapport: resultat, diskussion, vision
 • Rapport: Metanslipp i biogaskedjan - minimera utsläppet av pengar
 • Broschyr: InfraBiogas Öst 2010-2012
 • Delrapport InfraBiogas Öst 2012
 • Rapport: Utgångspunkter, utsiker & utmaningar - SWOT-analys för Biogas Östs region
 • Rapport: Utbud & efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen (uppdatering 2012)
 • Delrapport InfraBiogas Öst 2011
 • Rapport: Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion
 • Rapport: Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region
 • Rapport: Biogasdistribution, från lokal till regional hantering
 • Rapport: Biogas, Tillväxt och Sysselsättning
 • Rapport: Metan från förgasning av biomassa - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen
 • Rapport: Matavfall blir biogas - fem goda exempel
 • Delrapport InfraBiogas Öst 2010
 • Informationsbroschyr InfraBiogas Öst

Baltic Biogas Bus, 2009-2012

Projektledare: Martin Ahrne

Projekttid: 2009-2012

Biogas Öst är med som partner i detta treåriga EU projekt med 12 partners från åtta olika länder. Storstockholms Lokaltrafik (SL) är projektägare. Syftet med projektet är att stimulera städer i östersjöregionen att använda biogasbussar. Projektet kommer att skapa strategier för ökad användning av biogas men även analysera vilka åtgärder som behövs för förbättrad biogasproduktion, distribution och bussfordonspark.

Projektet har en egen hemsida: www.balticbiogasbus.eu
 


Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Projektledare: Erica Nyberg

Projekttid: 2015-11-01 - 2017-12-31

Biogas Öst driver tillsammans med JTI (projektägare), SLU, BioMil och Swedish Biogas International ett projekt kring nya tekniker och koncept för mer konkurrenskraftig produktion av LBG i skala som bättre passar dagens befintliga biogasanläggningar. Inom projektet genomförs labbtester med ny teknik för polering av uppgraderad biogas samt analys och utvärdering av hur denna teknik kan införlivas i befintliga LBG-koncept i en tänkt typanläggning på ett miljö- och kostnadsmässigt effektivt vis. 

Huvudsaklig finanisär av projektet är Vinnova. Övrig finansiering står projektparterna själva för.


Energieffektiva Lantbruk, 2010-2011

Projektledare: Hans Jältorp, Energikontoret i Mälardalen

Projekttid: 2010-2011

Energikontoret i Mälardalen driver ett projekt som har syftet att öka jordbrukets konkurrenskraft genom att minska kostnaderna för inköpt energi. Energimätningar ska genomföras på tre olika gårdar, en större mjölkgård, svingård och hönsgård, för att identifiera de stora energiförbrukarna i respektive produktionsinriktning. Därefter kommer lämpliga energieffektiviseringsåtgärder att presenteras. Nästa steg blir att undersöka hur lantbruken kan bli självförsörjande på energi genom de energikällor som finns på gården. I första hand kommer förstudier för biogas från gödsel att genomföras. Biogas Öst, Länsstyrelsen i Södermanland, Götene Gårdsgas, LRF Mälardalen och Maskinringen Sörmland är samarbetspartners i projektet.

 • Sammanfattande projektbeskrivning

Mer information finns på Energikontorets hemsida www.energikontor.se


Förstudie biogas Västmanland, 2009-2010

Projektledare: Tomas Wadström

Projekttid: juni 2009 - maj 2010

 - Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län - behovet finns!

Projektet har utförts i syfte att ta ett samlat grepp över biogasutvecklingen i Västmanlands län för att identifiera möjligheter till nya produktionsanläggningar, uppgraderingsanläggningar, tankställen samt ledningsdragningar. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i 

Västmanland, LRF och Vafab Miljö men även av övriga samarbetspartners d v s AB Västerås Lokaltrafik, Energikontoret i Mälardalen, Svensk Växtkraft, Sala Heby Energi samt Sala, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Köping, Kungsör, Fagersta och Norbergs kommuner.

 • Sammanfattande projektbeskrivning
 • Slutrapport

MaDeGasCar, 2007-2010

Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme

Projekttid: sept 2007 - feb 2010

Energikontoret i Mälardalen (Biogas Öst) har deltagit i EU projektet MaDeGasCar (Market Development for Gas driven Cars) som har haft för avsikt att utveckla marknaden för gasfordon. Fjorton partners från tio olika länder deltog i projektet.

 • Madegascar nyhetsbrev 1
 • Madegascar nyhetsbrev 2
 • Madegascar nyhetsbrev 3
 • Madegascar nyhetsbrev 4
 • Madegascar nyhetsbrev 5

Till MaDeGasCars hemsida www.madegascar.eu

 • Slutrapport

 

 


Förankring Biogas Öst, 2009

Projektledare: Beatrice Torgnyson Klemme

Projekttid: juni - november 2009

Projektet har finansierats av strukturfondsprogrammet östra Mellansverige. Syftet med projektet har varit att uppnå en djupare förankring av Biogas Öst i regionen. Bland annat har nätverksmöten arrangerats i varje län och en gemensam regional studie har genomförts för att öka kunskapen om regionen och bidra till biogasutvecklingen.


 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Regionförbundet Sörmland

 • RISE Research Insitutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Västerås Lokaltrafik

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas