Slutrapport – Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Detaljerad redovisning av resultat och metoder redovisas i respektive delrapport (Läs mer nedan). I slutrapporten ges en sammanfattning av resultat och metoder samt en övergripande diskussion och slutsatser.

1. Wood ash for reduction of carbon dioxide in biogas to concentrations suitable for liquid biogas production
Manuskript till vetenskaplig artikel innehållande försöksresultat för laboratorieförsöken med askfilter. Publiceras under 2018.

2. Askfilter för produktion av flytande biogas
Redovisning gällande askfilter i fullskalla, innefattar utformning och ekonomi för småskalig LBG- produktion. Innehåller sammanfattande resultat från laboratorieförsöken.

3. Asklogistik vid uppgradering och polering av biogas med askfilter
Redovisning av arbete gällande modell och simulering av logistik för aska omfattande hela kedjan från värmeverk till spridning i skog via askfilter som mellansteg.

4. Distributions- och marknadsanalys
Beräkningar rörande distribution av LBG samt en redovisning av marknadsförutsättningar och en uppskattning av marknadspotentialen för LBG i närtid med fokus på östra Mellansverige.

5. Systemstudie för storskalig LBG-produktion, Teknoekonomisk analys
De kända tekniker som idag finns på marknaden som kan användas för LBG-produktion jämförs ur ett teknoekonomiskt perspektiv för att bestämma vilka kombinationer av tekniker som ger den mest kostnadseffektiva kombinationen. I jämförelsen ingår även system där askfilter används som poleringsteknik.

6. Livscykelanalys
Utifrån ett livscykelperspektiv bestäms miljöpåverkan för de olika tekniksystemen som utvärderas i delrapporterna 2 och 5.

7. Huvudsakliga projektresultat, folder på svenska.  Main project results, folder in english

Finns i tryckt version. Kontakta Björn Isaksson, Biogas Öst för mer information. Available in print, contact Björn Isaksson, Biogas öst for more information.

8. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Popular scientific summary in english.

Tillbaka till listan
 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm