Produktion

Om biogasProduktion

Vi kan göra biogas på nästan allt organiskt avfall

Biogas produceras i Sverige främst genom rötning av organiskt material i form av avfall och restprodukter, men kan även produceras genom termisk förgasning av biomassa. En stor fördel med biogas är att den kan produceras från en så stor variation av organiskt material.

I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga rötningsprocessen genom att efter förbehandling leda in organiskt material i en syrefri behållare, en rötkammare. I rötkammaren bildas rå biogas, som huvudsakligen består av metan, koldioxid och vattenånga men även små mängder kvävgas, ammoniak och vätesulfid. Metanhalten är normalt mellan 55 och 65%. I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas till gödningsmedel, så kallat biogödsel.

Genom att rena rågasen till så kallad uppgraderad biogas som består av minst 97% metan, så får vi ett hållbart drivmedel som kan användas istället för eller tillsammans med naturgas och ersätta bensin och diesel.

Olika typer av produktionsanläggningar

 

Avloppsreningsverk

Biogasproduktion har länge använts som en metod för slamreduktion. Det går att blanda avloppsslammet med annat organiskt material och på så sätt öka produktionen i våra avloppsreningsverk. Det kan ibland vara svårt att få slammet certifierat som biogödsel på grund av läkemedelsrester och andra föroreningar, men ett aktivt arbete pågår inom branschen via certifieringssystemet Revaq för att ständigt förbättra slammets kvalitet.

Läs mer på Svenskt vattens hemsida.

 

Samrötningsanläggningar

Här blandas olika former av organiskt material, exempelvis matavfall, slakteriavfall och lantbruksrestprodukter/avfall/vallgrödor. Dessa anläggningar kan leverera en biogödselprodukt med hög kvalitet.

 

Gårdsanläggningar

Småskaliga anläggningar där gödsel vanligen rötas tillsammans med annat organiskt material från lantbruket. Biogödseln kan därefter återföras till åkermarken. Dessa anläggningar producerar vanligen el eller värme då det ofta behövs större anläggningar för produktion av fordonsgas.

 

Deponier

I deponier bildas spontant biogas som kan användas för el eller uppvärmning, gasen är svårare att uppgradera till fordonsgas då den innehåller för mycket kväve och olika föroreningar.

Mer läsning om produktion och distribution av biogas

Läs mer om hur mycket biogas som produceras i olika typer av anläggningar på Energigas Sverige.

 
 
 
V�ra medlemmar
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas

 • Coop

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm